Công cụ chuyển đổi charset của database XML (Maxsize = 500 KB)
Lưu ý: Chấp nhận mọi định dạng.Chỉ chuyển đổi charset của dữ liệu tiếng việt và tiếng anh !